SFS 1990:1013

901013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1013 Lag

Utkom från trycket

OIH äiidring i lagen (1 964:542) om personundersökning i

den 30 november 1990 brOttmål^

1876

utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1964:542) om

personundersökning i brottmål^

dels att i 3 § ordet "skyddskonsulent" skall bytas ut mot "frivårdsmyn-

dighet".

dels att 4 �6 §§ skall ha följande lydelse.

4 § Personundersökningen verkställs av tjänsteman vid en frivårdsmyn -
dighet eller av personundersökare som en frivårdsmyndighet utser. Till

person undersökare får utses endast den som undergått för ändamålet

avsedd utbildning eller eljest har erforderliga kunskaper.

Framkommer under personundersökningen att den misstänkte är i be­

hov av personligt stöd eller annan hjälp kan frivårdsmyndigheten förordna
förtroendeman för honom, om han samtycker därtill. Förtroendeman skall

entledigas så snart den misstänkte begär det.

Uppdrag som förtroendeman upphör när

1. förundersökning avslutas utan att åtal väckes,
2. åtalet nedlägges,
3. dom meddelas varigenom den misstänkte frikännes eller förklaras fri

från påföljd eller påföljd efterges.

' Prop. 1989/90: 154, ]990/91;JuU2. rskr. 14,

- Lagen o mtryckt 1973: 1214.

«ts'

⬢ö

/

¬

background image

4. dom meddelas varigenom den misstänkte domes till böter eller vill-

SFS 1990:1013

lom,

rkställbar dom rörande

tänkte.

korlig dom,

5. verkställbar dom rörande annan påföljd föreligger mot den miss-

5 § Frivårdsmyndighet och personundersökare får, om det inte finns

särskilda skäl mot det, vid personundersökning ta del av anteckningar och
andra handlingar från förundersökningen samt närvara vid förhör som

hålls med den misstänkte.

6 §' Socialnämnd skall på begäran av frivårdsmyndighet, personunder­
sökare, åklagare eller domstol meddela upplysningar beträffande miss­

tänkt, med vilken nämnden har att ta befattning, samt föreslå de åtgärder,

som nämnden finner erforderliga för att främja hans anpassning i samhäl­
let.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Göran Rosenberg

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1981; 24.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.