SFS 1991:1147

911147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1147 Lag

uikom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1964:542) om personundersökning i

den 9 juli 1 991

brottmål;

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 7 § lagen (1964:542) om person­

undersökning i brottmåF skall ha följande lydelse.

7

Rätten får, när det finns skäl till det, förordna en läkare att avge

läkarintyg angående den misstänkte. Om rätten särskilt anger det i förord­

nandet, skall intyget omfatta de medicinska förutsättningarna för att över­

lämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivnings­

prövning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om avfattningen av läkarintyget. Endast en läkare som får avge

utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning får förordnas att avge ett

sådant intyg som anges i första stycket and ra meningen.

Misstänkt som ej är häktad är pliktig att för läkarundersökning inställa

sig å tid och ort som läkaren bestämmer. Uteblir den misstänkte, må

polismyndighet lämna handräckning för hans inställande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

2056

' Prop. 1990/91:58, JuU34, rskr. 330.

' Lagen omtryckt 1973:1214,

' Senaste lydelse 1981:216.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.