SFS 2009:451 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. / SFS 2009:451 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
090451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1991:2041) om särskild

personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

8 §

2

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ eller

26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder
av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en misstänkt som behövs för
ett läkarintyg enligt 7 §.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:247.

SFS 2009:451

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.