SFS 2004:516 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. / SFS 2004:516 Lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
040516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m.;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:2041) om särskild

personutredning i brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.

6 §

2 En socialnämnd skall på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala

kriminalvårdsmyndigheten lämna upplysningar om den misstänkte och före-
slå de åtgärder som nämnden anser behövs för att främja hans anpassning i
samhället.

Om det kan bli fråga om utvisning av en utlänning på grund av brott, skall

socialnämnden på begäran av rätten, åklagaren eller den lokala kriminal-
vårdsmyndigheten lämna upplysningar om huruvida utlänningen har barn i
Sverige och, om så är fallet, om barnets behov av kontakt med utlänningen,
hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen ut-
visas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:113, bet. 2003/04:SfU18, rskr. 2003/04:253.

2 Senaste lydelse 2002:441.

SFS 2004:516

Utkom från trycket
den 14 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.