SFS 2008:882 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister / SFS 2008:882 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
080882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 b § delgivningslagen (1970:428)

ska ha följande lydelse.

3 b §

2

Har ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning

eller ett mål om europeiskt betalningsföreläggande efter bestridande över-
lämnats till tingsrätt, Arbetsdomstolen eller Statens va-nämnd, får svaranden
delges sökandens begäran om överlämnande och andra handlingar i målet
genom förenklad delgivning, om svaranden under handläggningen hos Kro-
nofogdemyndigheten har delgetts upplysning om att förenklad delgivning
kan komma att användas i målet hos tingsrätten, Arbetsdomstolen eller Sta-
tens va-nämnd.

En tilltalad i ett brottmål vid tingsrätt får delges stämningsansökan och

andra handlingar i målet genom förenklad delgivning om han eller hon i
samband med föreläggande av ordningsbot, eller utredning av ett brott som
enligt 48 kap. 13 § rättegångsbalken får beivras genom sådant föreläggande,
har delgetts upplysning om att förenklad delgivning kan komma att använ-
das i brottmålet.

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3.

2

Senaste lydelse 2001:236.

SFS 2008:882

Utkom från trycket
den 25 november 2008

3*

SFS 2008:879�909

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.