SFS 2015:685 Lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister / SFS 2015:685 Lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
150685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:852) om
betalningsföreläggande för fordringar i
arbetstvister och fordringar som skall prövas av
Statens va-nämnd;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:852) om betal-

ningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prö-
vas av Statens va-nämnd

2

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till lagen samt 4 § ska ha följande lydelse.

Lag om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister

4 §

3

Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till Arbetsdomstolen

hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att svaranden delges hand-
lingar genom förenklad delgivning om denne under handläggningen hos
Kronofogdemyndigheten har fått information om att sådan delgivning kan
komma att användas i målet i Arbetsdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37.

2 Senaste lydelse av 3 § 2006:416.

3 Senaste lydelse 2010:1960.

SFS 2015:685

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.