SFS 1974:372

740372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:372 Lag

Utkom från tr ycket

lagsökiiing^odi betalningsföreläggaiide för

den 17 juni 1974

fordringsaospråk i anställningsförbiållanden;

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagenf

1 § Lagsökning eller betalningsföreläggande enligt lagsökningslagen

(1946: 808) kan utverkas vid tingsrätt utan hinder av att tvist om an­

språket skall handläggas enligt lagen (1974: 371) om rättegången i ar-

betstvister.

Besvär som avses i 34 § lagsökningslagen föres i hovrätten, även om

anspråket är sådant som avses i förs ta stycket.

2 § Hänskjutes mål om lagsökning eller betalningsföreläggande såsom
tvistigt till rättegång, skall det överlämnas till arbetsdomstolen, om tvist

om anspråket skall upptagas och avgöras av denna domstol. Talan får ej

föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än högsta dom­

stolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den finner sig icke
vara behörig att pröva tvisten, visa målet åter till den domstol som över­
lämnat det.

Har tingsrätt meddelat utslag i lagsökningsmål eller i mål om betal­

ningsföreläggande på ansökningen tecknat bevis att utmätning får ske

och vill gäldenären söka återvinning, skall han, om tvist om anspråket
skall upptagas och avgöras av arbetsdomstolen, inom tid som anges i

35 § första stycket lagsökningslagen göra ansökan om målets uppta­
gande vid denna domstol. Finner arbetsdomstolen sig icke vara behörig,

skall målet överlämnas till tingsrätten. Ansökan om målets upptagande

vid arbetsdomstolen skall därvid anses som ansökan om återvinning.

Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket

eller som upptagits av arbetsdomstolen enligt andra stycket skall anses
väckt där, när ansökningen om lagsökning eller betalningsföreläggande

gjordes vid t ingsrätten.

3 § Beträffande förfarandet vid tingsrätt i mål som avses i denna lag
gäller i övrigt i tillämpliga delar lagsökningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974, då lagen (1947: 638) om

betalningsföreläggande för vissa fordringar på arbetslön m. m. skall upp­

höra att gälla.

844

1 Prop. 1974: 77, InU 16 , rskr 273.

¬

background image

Beträffande mål där ansökan om lagsökning eller betalningsföreläg-

SFS 1974; 372

gande gjorts före lagens ikraftträdande tillämpas alltjämt äldre bestäm­

melser.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.