SFS 1977:531

770531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:531

Lag

Utkom frän trycket

den 2k juni 1977

om ändring i lagen (1974:372) om lagsökning och betal­

ningsföreläggande för fordringsanspråk i anställningsför­

hållanden;

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 § lagen (1974: 372) om lagsök­

ning och betalningsföreläggande för fordringsanspråk i an ställningsförhål­

landen skall ha nedan angivna lydelse,

2 § Har ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande gjorts av

medlem i arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och hänskjutes målet

såsom tvistigt till rättegång eller göres ansökan om återvinning enligt 35 S

1304

Prop. 1976/77:141, AU 1976/77: 28, rskr 328 .

¬

background image

lagsökningslagen (1946: 808), skall organisationen, om den enligt 2 kap. i i?

SFS 1977: 531

och 4 kap.. 5 § lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister kan föra bor­
genärens talan vid arbetsdomstolen, beredas tillfälle att uppge om den vill

föra talan där. Detsamma gäller när ansökan om lagsökning eller betal­

ningsföreläggande har gjorts i kollektivavtalstvist av den som har varit
medlem i a rbetsgivar- eller arbetstagarorganisation som har slutit avtalet.

Förklarar organisationen att den vill föra talan vid arb etsdomstolen, skall

målet överlämnas dit.

Talan får ej föras mot beslut om överlämnande. Har annan domstol än

högsta domstolen överlämnat målet, skall arbetsdomstolen, om den finner

sig icke vara behörig att pröva tvisten, visa målet åter till den domstol som
överlämnat det.

Talan i mål som överlämnats till arbetsdomstolen enligt första stycket

skall anses väckt där, när ansökningen om lagsökning eller betalningsföre­
läggande gjordes vid tingsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1977. I fråga om mål där ansökan om

lagsökning eller betalningsföreläggande har gjorts före ikraftträdandet till-
lämpas dock alltjämt äldre bestämmelser.

På regeringens väg nar

PER AHLMARK

Olof Bergqvist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.