SFS 1991:852

910852.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:852

om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister

Utkom från trycket

och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd;

den 25 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Ansökan om betaln ingsfbreläggande enligt lag en (1990:746) om be-

talningsföreläggande och handräckning får göras hos krono fogdemyndig­

heten trots att tvist om anspråke t skall handläggas enligt lagen (1974:371)
om r ättegången i arbetstvister.

2 § Har ansökan om betalningsfbreläggande gjorts av en medlem i en
arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och uppkommer frå ga om över­

lämnande av målet till tingsrätt med stöd av 36 § lagen (1990:746) om

' Prop. 1990/91: 126, LU34, rskr. 332.

¬

background image

%

SFS 1991:852

betalningsfbreläggande och handräckning eller därför att återvinnih|

sökts, skall organisationen, om den enligt 2 kap. 1 § och 4 kap. 5'§ lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister kan föra sökandens talan vid

arbetsdomstolen, beredas tillfälle att uppge om den vill föra talan där.

Detsamma gäller när ansökan om betalningsföreläggande har gjorts i kol­
lektivavtalstvist av någon som har varit medlem i en arbetsgivar- eller

arbetstagarorganisation som har slutit avtalet. Förklarar organisationen
att den vill föra talan vid arbetsdomstolen, skall kronofogdemyndigheten

överlämna målet dit.

Om arbetsdomstolen finner sig inte vara behörig att handlägga målet,

skall domstolen överlämna detta till en tingsrätt som enligt vad som

framgår av handlingarna är behörig. Detta gäller dock inte om det är
högsta domstolen som har överjämnat målet till ar betsdomstolen.

3 § Ansökan enligt 1 § får göras hos kronofogdemyndigheten också i

fråga om fordran på avgift till hu vudman för allmän vatten- och avlopps­
anläggning eller för allmänt värmesystem i sådana fall där tvist om anspjå-
ket skall prövas av statens va-nämnd. Vad som sägs om a rbetsdomstolen i
2 § andra stycket skall i sådan a fall i stället gälla statens va-nämnd.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen

(1974:372) om lagsökning och betalningsföreläggande för fordringsan­

språk i anställnin gsförhållanden och lagen (1976:841) om betalningsföre-

läggandc för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd skall upphö­

ra att gälla. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsök­

ning och bctalningsförcläggandc där talan väckts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

I

INGVAR CARLSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.