SFS 2010:1957 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister / SFS 2010:1957 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
101957.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:746) om betal-

ningsföreläggande och handräckning

dels att 29 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 60 a §, av följande lydelse.

29 §

2

Föreläggandet ska delges svaranden i enlighet med vad som enligt

rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål. Kungörelse-
delgivning enligt 48 § delgivningslagen (2010:1932) får dock endast ske i
mål om särskild handräckning och i mål om betalningsföreläggande såvitt
gäller fastställelse till betalning ur viss egendom enligt 2 § andra stycket.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet i mål om

betalningsföreläggande som avses i 2 § andra stycket, i mål om särskild
handräckning samt i andra mål där handlingarna innehåller någonting utöver
vad som framgår av föreläggandet.

Om sökanden ska se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rätte-

gångsbalken.

60 a §

Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till tingsrätt enligt

36 eller 54 §, hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att tingsrätten
delger svaranden handlingar i målet genom förenklad delgivning, om denne
under handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har fått information om
att sådan delgivning kan komma att användas i målet i tingsrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

2 Senaste lydelse 1996:1026.

SFS 2010:1957

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.