SFS 2010:1960 Lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister / SFS 2010:1960 Lag om ändring i lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
101960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:852) om
betalningsföreläggande för fordringar i
arbetstvister och fordringar som skall prövas av
Statens va-nämnd;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1991:852) om betal-

ningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prö-
vas av Statens va-nämnd ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

4 §

Har Kronofogdemyndigheten överlämnat ett mål till Arbetsdomstolen

eller Statens va-nämnd hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att
svaranden delges handlingar genom förenklad delgivning om denne under
handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har fått information om att
sådan delgivning kan komma att användas i målet i Arbetsdomstolen respek-
tive Statens va-nämnd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1960

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.