SFS 1986:1171

861171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

, ⬢ X . ⬢

SFS 1986:1171 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol;

den 19 december 1986

Utfärdad den 11 decemb er 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 § lagen (1974:108 2) om bo­

stadsdomstol skall ha följande lydelse.

18

Klagande far ej ändra sin talan att avse annan del av hyresnämn­

dens beslut än den som uppgivits i besvärsinlagan. Part kan i bostadsdom­

stolen till stöd för sin talan åberopa omständighet som ej f örebragts tidi­
gare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:39, KU II, rskr. 59.

^ �ndringen innebär att första och andra styckena upphävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.