SFS 1993:410 Lag om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 1993:410 Lag om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol
SFS 1993_410 Lag om ändring i lagen (1974_1082) om bostadsdomstol

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:410 Lag

om ändring i lagen (1974:1082) om bostadsdomstol;

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1974:1082) om bo-

stadsdomstol skall ha följande lydelse.

28 §2 Beslut av bostadsdomstolen äger rättskraft, såvitt därigenom av-

gjorts fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Vad som sagts nu

gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om åtgärdsföreläggande enligt 12

kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt 12 kap. 23 § andra stycket, 34,
36 eller 37 § jordabalken eller ansökan om förbud eller medgivande som

avses i 2 a § bostadssaneringslagen (1973:531) eller yrkande om rätt till
förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304) lämnats
utan bifall.

1

Prop. 1992/93:242, bet. !992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351.

2

Senaste lydelse 1988:929.

1034

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1993:410

1035

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.