SFS 1994:831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 1994:831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
SFS 1994_831 Lag om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1623

SFS 1994:831
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas av Svea hovrätt i mål som överklagats dit från

en hyresnämnd.

2 § I fråga om en sådan rättegång skall hovrätten tillämpa 52 kap.
rättegångsbalken, om inte annat följer av denna eller annan lag.

3 § Klaganden får inte ändra sin talan till att avse en annan del av
hyresnämndens beslut än den som uppgetts i överklagandet.

1

Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94: JuU31, rskr. 1993/94:431.

background image

SFS 1994:831

4 § Hovrätten skall verka för att utredningen i målet får den inriktning
och omfattning som är lämplig med hänsyn till målets beskaffenhet. Hov-

rätten skall om möjligt se till att onödig utredning inte läggs fram.

5 § Muntlig förhandling får hållas om viss fråga eller i målet i dess
helhet, om det kan antas vara till fördel för utredningen.

Muntlig förhandling skall hållas, om en part begär det samt förhandling-

en inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar emot det.

6 § När muntlig förhandling eller förrättning för syn på stället skall
hållas skall parterna kallas. En part får föreläggas att inställa sig personli-
gen vid vite eller föreläggas att inställa sig vid påföljd att hans utevaro inte
utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

7 § Har ett vittne, en sakkunnig eller en part under sanningsförsäkran
hörts inför hyresnämnden och beror avgörandet även i hovrätten av till-
tron till den bevisningen, får hyresnämndens beslut inte ändras i den delen
utan att beviset tagits upp på nytt i hovrätten. En sådan ändring får dock

göras, om det finns synnerliga skäl för att bevisets värde är ett annat än
hyresnämnden antagit.

8 § Beslut av Svea hovrätt äger rättskraft, såvitt därigenom avgjorts
fråga som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 lagen
(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. Detta gäller dock inte

beslut, enligt vilket ansökan om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 §
andra stycket eller upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a�c §§ eller
tillstånd enligt 12 kap. 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 § eller godkän-
nande enligt 12 kap. 55 a § tredje stycket jordabalken eller yrkande om rätt
till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304) läm-
nats utan bifall.

9 § Bifalls en hyresvärds talan om att hyresavtalet skall upphöra att gälla
får hovrätten efter yrkande av hyresvärden ålägga hyresgästen att flytta vid
den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

10 § Hovrättens beslut i mål som avses med denna lag får inte överkla-

gas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Lagen tillämpas också på mål

som överlämnats till Svea hovrätt av Bostadsdomstolen.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

GUN HELLSVIK
(Justitiedepartementet)

1624

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.