SFS 1997:66 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 1997:66 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
SFS 1997_66 Lag om ändring i lagen (1994_831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:66

Utkom från trycket
den 4 mars 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:831) om rättegången
i vissa hyresmål i Svea hovrätt;

utfärdad den 13 februari 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (1994:831) om rätte-

gången i vissa hyresmål i Svea hovrätt skall ha följande lydelse.

8 § Beslut av Svea hovrätt äger rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga
som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder. Detta gäller dock inte beslut, enligt vil-
ket ansökan om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller
upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a - c §§ eller tillstånd enligt 12

1

Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143.

86

background image

SFS 1997:66

kap. 18 d-f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 § jordabalken eller ansö-
kan om förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken el-
ler yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingsla-
gen (1978:304) lämnats utan bifall.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

87

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.