SFS 1998:149 Förordning om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hy resmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 1998:149 Förordning om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hy resmål
SFS 1998_149 Förordning om ändring i lagen (1994_831) om rättegången i vissa hy resmål

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

318

1

Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152.

2

Senaste lydelse 1997:66.

Förordning
om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i
vissa hy resmål;

SFS 1998:149
Utkom från trycket
den 16 april 1998

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 §§ lagen (1994:831) om rätte-

gången i vissa hyresmål i Svea hovrätt skall ha följande lydelse.

8 §2 Beslut av Svea hovrätt äger rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga
som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder. Detta gäller dock inte beslut, enligt vil-
ket ansökan om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller

16 § andra stycket eller upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§

eller tillstånd enligt 12 kap. 18 d-f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 §

jordabalken eller ansökan om förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap.

18 h § jordabalken eller yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt 9 §

hyresförhandlingslagen (1978:304) lämnats utan bifall.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

SFS 1998:149

319

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.