SFS 2002:101 Lag om ändring i lagen (1994:831)om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 2002:101 Lag om ändring i lagen (1994:831)om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
020101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:831)
om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt;

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1994:831) om rätte-

gången i vissa hyresmål i Svea hovrätt skall ha följande lydelse.

8 §

2

Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga

som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 3, 5 a, 6, 7 eller 8 lagen (1973:188)
om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte
beslut som innebär avslag på ansökan om

1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra

stycket,

2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a�c §§ jordabalken,
3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d�f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller 37 §

jordabalken,

4. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
5.

rätt till förhandlingsordning enligt 9

§ hyresförhandlingslagen

(1978:304).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

2

Senaste lydelse 1998:149.

SFS 2002:101

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.