SFS 2005:704 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 2005:704 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
050704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i
vissa hyresmål i Svea hovrätt;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1994:831) om rätte-

gången i vissa hyresmål i Svea hovrätt skall ha följande lydelse.

2 §

I fråga om en sådan rättegång skall hovrätten tillämpa 52 kap. rätte-

gångsbalken, om inte annat följer av denna eller annan lag. Prövningstill-
stånd krävs dock inte för att hovrätten skall pröva hyresnämndens beslut.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

SFS 2005:704

Utkom från trycket
den 4 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.