SFS 2010:29 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt / SFS 2010:29 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
100029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i
vissa hyresmål i Svea hovrätt;

utfärdad den 28 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1994:831) om rätte-

gången i vissa hyresmål i Svea hovrätt ska ha följande lydelse.

8 §

2

Beslut av Svea hovrätt har rättskraft, om beslutet innebär att en fråga

som avses i 4 § första stycket 2, 2 a, 2 b, 3, 5 a, 6 eller 7 lagen (1973:188)
om arrendenämnder och hyresnämnder har avgjorts. Detta gäller dock inte
beslut som innebär avslag på ansökan om

1. åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra

stycket jordabalken,

2. upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a�18 c §§ jordabalken,
3. tillstånd enligt 12 kap. 18 d�18 f §§, 23 § andra stycket, 34, 36 eller

37 § jordabalken,

4. förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken, eller
5. rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen

(1978:304).

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som enligt lagen

(2010:24) om upphävande av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfas-
tighet m.m. ska prövas enligt den upphävda lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176.

2 Senaste lydelse 2002:101.

SFS 2010:29

Utkom från trycket
den 9 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.