SFS 1981:219

810219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:219

om ändring i rättshjälpsJagen (1972:429);

utfärdad den 2 april 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § rättshjälpsiagen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

41

Rättshjälp genom offentligt bitr äde lämnas i mål eller äre nde

1. hos utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden angående intag­

ning enligt 8 eller 9 § eller utskrivning enligt 16 eller 19 § lag en (1966: 293)

om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall,

2. hos beslutsnämnd eller psykiatriska nämnden angående inskrivning i

eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967: 940)

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av
särskolelev enligt 28 § samma lag,

3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmän vårdan­

stalt för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 § lagen (1954 : 579) om nyk­
terhetsvård eller kvarhållande enligt 45 § samma lag,

4. angående omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § b arnavårds-

lagen (1960:97) eller utredning enligt 30 § samma lag eller angående så dan
samhällsvårds slutliga upphörande enligt 42 § samma lag,

5. hos förvaltningsdomstol angående intagning i el ler utskrivning från

ungdomsvårdsskola enligt bamavårdslagen (1960:97),

6. angående utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 § utlänningslagen

(1980: 376) samt vid u tredning hos polismyndighet när fråga har uppkom­

mit om utvisning enligt angivna lagrum.

den 14 april 1981

23-SFS 198!

' Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr 211.

^ Lagen omtryckt 1979 ; 240.

^ Senaste lydelse 1980:379. �ndringen innebär att punkt 12 upphävs.

353

\

¬

background image

SFS 1981:219

7. angående avvisning enligt utlänningslagen, dock ej hos polismyndig­

het, såvida icke anledning föreligger att överlämna ärendet till statens in­
vandrarverk eller utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar

längre än en vecka,

8. angående verkställighet enligt utlänningslagen, om anledning för elig­

ger att överlämna ärendet till staten s invandrarverk med stöd av 85 eller
86 § samma lag eller hänskjuta äre ndet dit med stöd av 87 § samma lag el­

ler om utlänningen enligt 50 eller 52 § samma lag hållits i förvar längre än

en ve cka,

9. angående föreskrifter som meddelats enligt 13 §,48 § eller 74 § andra

stycket utlänningslagen,

10. angående hemsändande av utlänning med stöd av 104 § första styc­

ket utlänningslagen,

11. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

13. angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd en­

ligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge angående verkställighet av straff m. m. eller lagen (1972:260) om in­

ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottsmålsdom,

14. angående utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Dan ­

mark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller

behandling,

15. angående kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till åtgärden ej lämnats,

16. hos regeringen enligt 1 § andra stycket lagen (19 75:1360) om tvångs­

åtgärder i spaningssyfte i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.