SFS 1974:9

740009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 9

om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

ulfärdiid den 4 januari 1974.

Utkom frän trycket

den 25 janu ari 1974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' atl i lagen (1929:145) om

skiljemän skall införas en ny paragraf. 3 a §. av nedan angivna lydelse.

3 a § I tvist mellan näringsidkare och konsument rörande vara eller

tjänst som tillhandahållits för huvudsakligen enskilt bruk far före
tvistens uppkomst träffat avtal alt tvist skall hänskjutas till skiljemän

' Prop. 1973:87, JuU 36 , rskr 319.

31

¬

background image

SFS 1974: 9

utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen ej gör

gällande, om tvisieföremälets värde ej är högre än som anges i 1

jagen (1974: 8) om rättegången i tvistem ål om mindre värden.

"

Första stycket gäller ej om tvisten rör avtal mellan försäkringsgivare

och försäkringstagare och ej heller om annat följer av Sveriges inter­

nationella förpliktelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974. �ld re lag gäll er i fråga om

avtal som träffats före ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.