SFS 1980:42

800042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:42

om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

utfärdad den lOjanuari 1980.

Utkom från trycket

don 19 februari 1980

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 a § lagen (1929: 145) om skilje­

män skall ha nedan angivna lydelse.

3 a S'' Kan tvist mellan näringsidkare och konsument prövas av tingsrätt

och rör tvisten vara. tjänst eller annan nyttighet som tillhandahållits för hu­

vudsakligen en skilt bruk, får tore tvistens uppkomst träffat avtal att tvist

skall hänskjutas till skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att kland­

ra skiljedomen göras gällande endast om tvisteföremålets värde är högre

än som anges i 1 § lagen (1974:8) om rättegången i tvi stemål om mindre

värden eller hinder enligt 3 § nämnda lag möter mot lagens tillämpning.

Första stycket gäller ej om tvisten rör avtal mellan försäkringsgivare och

försäkringstagare om försäkring som grundas på kollektivavtal eller som
grundas på gruppavtal och handhas av företrädare för gruppen och ej hel­

ler om annat följer av Sveriges internationella förpliktelser.

j

�ldre be stämmelser gäller i fråga om avtal om avgörande av skiljemän

som har träffat s före ikraftträdandet.

På regeringens vä gnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1981.

i

^ Prop. 1979/80:9, LU 18. rskr 127.

....

Senaste lydelse 19 77: 453.

8-SFS 1980

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.