SFS 1989:658

890658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:658 Lag

Utkom från trycket

oDi ändring i lagen (1929:145) om skiljemän;

den 29 juni 1989

utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 a § lagen (1929; 145) om skilje­

män skall ha följande lydelse.

3 a

Kan en tvist mellan näringsidkare och konsument prövas av tings­

rätt och rör tvisten vara, tjän st eller a nnan nyttig het som tillhandahållits
for huvudsakligen enskilt bruk, får ett fore tvistens uppkomst träffat avtal

att tvist skall hänskjutas till skiljemän utan fö rbehåll om rätt for pa rtema
att klandra skiljedomen göras gällande endast om 1 kap. 3 d § förs ta
stycket rättegångsbalken inte skulle vara tillämpligt vid prövni ng av tvis­

ten i tingsrätt.

Första stycket gäller ej om tvisten rör avtal mellan försäkringsgivare och

försäkringstagare om förs äkring som grunda s på kollek tivavtal eller som
grundas på gruppavtal och handhas av företrädare f� r gruppe n och ej

heller om annat följer av Sveriges internationella förpliktelser.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

1124

' Prop. 1988/89:95, JuU23, rskr. 288.

^ Senaste lydelse 1987:752.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.