SFS 2000:1175 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer / SFS 2000:1175 Lag om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
001175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om talerätt för vissa utländska
konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som ge-

nomför de direktiv som anges i en bilaga till Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att
skydda konsumenternas intressen.

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd

för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är
ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än
Sverige.

Godkända organs talan vid svensk domstol

2 §

En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får

väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses
i 1 §, om den är godkänd enligt en särskild förteckning som har upprättats av
Europeiska unionen och publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

3 §

Talan får avse att åtgärder skall vidtas mot någon för att denne åsido-

sätter en bestämmelse som avses i 1 §. �&tgärderna får gälla

1. förbud eller ålägganden med stöd av 14�16 §§, 17 § första stycket, 18�

20 §§ marknadsföringslagen (1995:450),

2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som av-

ses i 10 kap. 5 och 6 §§ radio- och TV-lagen (1996:844), eller

3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.

4 §

Talan får väckas endast om

1

Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG om förbudsföreläggande för att

skydda konsumenternas intressen (EGT L 166, 11.6.1998, s. 51, Celex 31998L0027).

SFS 2000:1175

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1175

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra med den

påstådda överträdelsen, och

2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten mottagit be-

gäran om samråd.

Behörig domstol

5 §

Talan skall väckas vid

1. Marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i

marknadsföringslagen (1995:450),

2. Länsrätten i Stockholms län i fråga om sådan särskild avgift som avses

i radio- och TV-lagen (1996:844),

3. tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken eller Stock-

holms tingsrätt i fråga om utdömande av vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

BRITTA LEJON
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.