SFS 2007:557 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2007:557 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
070557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 26 j § lagen (1972:262)

om understödsföreningar, 7

a

kap. 10

a

§ försäkringsrörelselagen

(1982:713), 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument, 4 kap. 5 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
2 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, 1 kap. 11 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 § lagen (2006:531)
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 10 kap. 18 § lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och 1 kap. 12 § la-
gen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2006:1383.

SFS 2007:557

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.