SFS 1990:273

900273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:273

om ändring i lagen (1975:295) om användning av vissa

Utkom från trycke t

tvångsmedel på begäran av främmande stat;

den 6 juni 1990

utfärdad den 23 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1975:295) om

användning av vissa tvångsmedel på be gäran av främmande stat

dels att 1 -3, 5, 7 -12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i la gen skall införas tre nya paragrafer, 2 a, 9 a och 13 §§, av

följande lydelse.

1 § �r någon i främ mande stat misstänkt, tilltalad eller dömd för en där

straffbelagd gärning, eller förs talan särskilt om förverkande i en främman­
de stat, får det efter framställning från den främmande staten beslutas om

beslag eller kvarstad enligt vad s om föreskrivs i denna lag.

Beslag får avse föremål eller skriftlig handling som finns i Sverige.

Bestämmelserna i 27 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken skall tillämpas. För

eftersökande av egendom som är underkastad beslag får husrannsakan

företas enligt vad som föreskrivs i 28 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken.

2 § Egendom som skäli gen kan antas ha betydelse för utredning om

gärningen eller vara frånhänd någon genom denna får tas i beslag och

överlämnas till den främmande staten.

Första stycket gäller också egendom som skäligen kan antas vara förver­

kad på grund av brott, om egendomen hade kunnat förverkas enligt svensk

lag i en rättegång i Sverige och det finns särskilda skäl att överlämna
egendomen till d en främmande staten.

2 a § Om förverkande som bes lutas efter en rätte gång i den främm ande

staten kan verk ställas här, får

1. egendom som i rättegången har förverkats eller skäl igen kan antas

vara förverkad på grund av brott tas i beslag,

2. det beslutas om kvarstad på så mycket av den berördes tillgångar som

motsvarar värdet av vad s om har förv erkats eller skäligen kan anta s vara
förverkat, om det sk äligen kan befara s att verkställighet av det utländsk a
förverkandebeslutet annars skulle försvåras.

' Prop. 1989/90:82, JuU30, rskr. 264,

433

¬

background image

SFS 1990:273

3

Med anledning av framställning från någon annan stat än Danmark^

Finland, Island eller Norge får åtgärd enligt 2 § inte vidtas, om hinder mot,
utlämning för brottet skulle ha förelegat enligt 4 § första stycket första'
punkten, 5 § eller 10 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

När det är fråga om framställning från Danmark, Finland, Island eller

Norge, får åtgärd enligt 2 § inte vidtas, om hinder mot utlämning för
brottet skulle ha förelegat enligt 3 § första stycket eller 5 § lagen (1959:254)

om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

Skulle hinder mot utlämning för brottet ha förelegat enligt 6 § lagen om

utlämning för brott eller 4 § lagen om utlämning för brott till Danmark,

Finland, Island och Norge, får åtgärden vidtagas endast om framställning­
en har gjorts av stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 27
januari 1977 om bekämpande av terrorism och gärningen utgör brott som
avses i denna konvention.

5 §' Framställning från annan stat än Danmark, Finland, Island eller

Norge skall inges till utrikesdepartementet. Den skall göras på diplomatisk
väg, om Sverige inte i förhållande till den främmande staten har överens­
kommit om att tillämpa en annan ordning.

Framställningen skall innehålla uppgifter om personens namn, nationa­

litet och hemvist, den egendom eller det belopp som framställningen avser,
brottets beskaffenhet, tid och p lats för brottet samt de straffbestämmelser

som är tillämpliga i den främmande staten. Har dom meddelats i den

främmande staten, skall en kopia av domen fogas vid framställningen. I
annat fall skall uppgifter lämnas om de omständigheter som åberopas till

stöd för misstanken eller åtalet och, i förekommande fall, enskilda an­
språk. En framställning som avses i 2 a § bör i förekommande fall innehål­

la uppgifter om när åtal skall väckas eller dom kan meddelas.

7 § Riksåklagaren skall låta företa de åtgärder som påkallas av framställ­

ningen. Bestämmelserna i 26 kap. 3 § första stycket, 27 kap. 9 �13 § § samt '
28 kap. 4 � 10 §§ rättegångsbalken skall därvid tillämpas.

8 § Verkställda beslag som avses i 2 § skall skyndsamt anmälas hos

rätten för prövning, huruvida beslaget är lagligen grundat och följaktligen

skall bestå samt om det är påkallat att föreskriva förbehåll som avses i 4 § :

vid egendomens överlämnande till den främmande staten.

Rätten skall så snart det kan ske hålla förhandling i frågan. Om förhand­

lingen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 24 kap. 17 § andra
stycket rättegångsbalken. Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

Efter rättens beslut skall riksåklagaren med eget yttrande överlämna

ärendet till regeringen.

Har rätten funnit att ett verkställt beslag inte är lagligen grundat, skall

regeringen avslå framställningen. I a nnat fall skall regeringen pröva om

den beslagtagna egendomen skall ö verlämnas till den främmande staten.

Vid bifall till framställningen skall regeringen föreskriva de förbehåll enligt

434

' Senaste lydelse 1977:436.

' Senaste lydelse 1981:1303.

¬

background image

4 § som rätten har funnit påkallade eller som regeringen annars anser

SFS 1990:273

nödvändiga.

9 § �renden om verks tällda belag som avses i 2 a § och framställningar

om kvarstad skall skyndsamt överlämnas till rätten for prövning.

För rättens han dläggning gäller 8 § andra stycket. I brådsk ande fall får

rätten omedelbart bevilja kvarstad att gälla till dess annat bestäms. Beslu­

tas kvarstad, gäller 26 kap. 4 § tredje stycket och 8 § rättegångsbalken.

När rätten beslutar om kvarstad eller fastställer ett verkställt beslag,

skall rätten bestämma hur länge åtgärden längst får bes tå. Den best ämda

tiden får förlängas om det finns anledning till det. Om det inte längre finns
skäl för kvarstad eller beslag, skall rätten häva åtgärden. Innan kvarstaden
eller be slaget hävs, skall rätten genom utrikesdep artementets förmedling
ge den främmande stat en tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart

obehövligt. I annat fall skall åtgärden bestå till dess att ansökan om

verkställighet prövas.

Riksåklagaren skall underrätta utrikesdepartementet om de åtgärder

som har vidtagits enligt denna paragraf.

9 a § �renden som avses i 9 § skall prövas av Stockholms tingsrätt.
Tingsrätten får också pröva frågor som avses i 8 §, om det föranleds av den

utländska framställningen.

10 § Framställning från Danmark, Finland, Isla nd eller Norge skall gö­

ras av vederbörande polis- eller åklagarmyndighet antigen hos riksåklaga­
ren eller, om det är känt var egendomen finns, hos annan allmän åklagare.

Angående framställningen gäller bestämmelserna i 5 § andra stycket.

11 § Finner åklagaren att hinder mot bifall till framställningen föreligger

enligt denna lag el ler att bifa ll bör vägra s av andra skäl , skall han gen ast
avslå framställningen. I annat fall skall han företa de åtgärder som påkallas

av framställningen. Därvid skall bestämmelserna i 26 kap. 3 § första
stycket, 27 kap. 9 -13 §§ samt 28 kap. 4 -10 §§ rättegångsbalken tilläm­

pas.

12 § Verkställda beslag som avses i 2 § skall skynd samt anmälas hos

rätten. Denna skall pröva om b eslaget är lagligen grundat och avg öra om

egendomen skall överlämn as till den främmande staten. Om framställ­

ningen bifalls, skall rätten föreskriva de förbehåll enligt 4 § som är nödvän­

diga.

I fråga om rättens ha ndläggning av ärendet gäller vad som föreskrives i

8 § andra stycket.

13 § För ärenden om ver kställda beslag som avses i 2 a § och framställ­

ningar om kvarstad gäller 9 § första-tredje stycket. Yttranden som avses i

9 § tredje stycket får inhämtas direkt hos vederbörande polis- eller åklagar­

myndighet.

435

¬

background image

SFS 1990:273

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.