SFS 1991:435

910435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:435 Lag

Utkom från trycket

mcd vissa bestämmelser om internationellt samarbete på

den 7 juni 1 991

brottmålsområdet;

utfärdad den 30 ma j 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs följande.

1 § Har en svensk myndighet fltt upplysningar eller bevismaterial från

en främmande stat för att användas vid utredning av brott eller i ett

rättsligt förfarande med anledning av brot t och gäller på grund av överens­
kommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten

att utnyttja materialet, skall svenska myndigheter följa villkoren oavsett

vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

2 § I den utsträckning det har avtalats i en överenskommelse som Sveri­

ge har ingått med främmande stat, får den som efter kallelse i enlighet med
överenskommelsen har rest in i Sverige från den främ mande staten för att

höras eller på annat sätt medverka vid utredning av brott eller i ett rättsligt

förfarande med anledning av brott inte lagforas, berövas sin frihet eller på

annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund av handling, under­

låtenhet eller dom som härrör från tiden före inresan i Sverige och som ,

när det gäller en tilltalad, inte är avsedd med kallelsen.

Immuniteten upphör om den som rest hit stannar kvar i Sverige trots att

han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av

femton dagar från det att han har fått besked från myndigheten om att

hans närvaro inte längre krävs, eller om han, efter att ha lämnat landet,

återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha

mindre omfattning än som nu angetts, gäller i stället den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

LAILA FREI VALDS

(Justitiedepartementet)

698

' Prop. 1990/91:131, JuU28, rskr.297.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.