SFS 1992:107

920107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:107

om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser

Utkom från trycket

om internationellt samarbete på brottmålsområdet;

d-n 24 mars 1992

utfärdad den 5 mars 1992.

Enligt rik sdagens bes lut' foreskrivs i fråga om lag en (19 91:435) med

vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

dels att nuvarande 2 § skall betecknas 8 § och ha följande lydelse,

dels att det närmast före 1 § skall införas en ny rubrik "Informationsut-

J

byte",

dels att det i lagen skall inforas sex nya paragrafer, 2 � 7 §§, samt närmast

före 2, 6, 7 och 8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

fl ^ ' Prop. 1991/92:46, JuU6, rskr. 116.

239

¬

background image

SFS 1992:107

Vittnesförhör m. m. med frihetsberövade personer
�verförande av en frihetsberövad person till en främmande stal

'1

2 § En person i Sverige, som är berövad friheten, får efter framställniti|
från en främmande stat föras över till den staten för forhör eller konfrontå-
tion i samban d med förundersökning eller vid rättegång, om förhöret ellerj
konfrontationen avser annat än den frihetsberövades egen brottslighet.

3 § En framställning om överforande skall avslås, om den frihetsberöva­

de inte samtycker till åtgärden. En framställning får också avslås,

1. om ett överförande medför att tiden för frihetsberövandet förlängs,
2. om den frihetsberövades närvaro behövs i e tt brottmål som ha nd^

läggs här i landet,

,

3. om den gärning som framställningen avser inte motsvarar brott enligt

svensk lag eller om den utgör ett politiskt eller militärt brott, eller

4. om andra tvingande skäl talar mot ett överförande.
Om framställningen bifalls, skall det framgå av beslutet när den frihets-

berövade senast skall återföras till Sverige eller, i förekommande fall,
försättas på fri fot.

4 § En framställning om överforande skall på diplomatisk väg ges in till

utrikesdepartementet, om inte Sverige i förhållande till den främmande

staten har kommit överens om en annan ordning. Framställningen prövas
av regeringen.

Framställningen skall innehålla uppgift om

1. den frihetsberövades namn och var han är omhändertagen,
2. den brottsliga gärningen samt tid och plats där den ägde rum,

3. vad förhöret eller konfrontationen skall avse, och
4. hur lång tid den f rihetsberövade behöver närvara i den främmande

staten.

5 § Om det inte är uppenbart att framställningen skall avslås, skall

yttrande över framställningen inhämtas från den myndighet som sv arar

for omhändertagandet av den frihetsberövade. Myndigheten skall i yttran­

det lämna de upplysningar som kan vara av betydelse for prövningen

enligt 3 §.

I �verförande av en frihetsberövad person till Sverige

6 § En i frä mmande stat frihetsberövad person som efter framställning

från en svensk domstol eller åklagare förs över till Sverige for förhör eller-

konfrontation skall tas i forvar av polismyndighet.

I Transport av en frihetsberövad person genom Sverige

7 § Chefen for justitiedepartementet kan meddela tillstånd till transpprt
genom Sverige av en i främmande stat frihetsberövad person som sk all

föras över till en annan stat för forhör eller konfrontation. Meddelas
sådant tillstånd, får polismyndigheten vid behov ta den överf örde i förvar.

En framställning om tillstånd som avses i första styc ket skall göras i den.

ordning som anges i 4 § första stycket.

240

¬

background image

Iminunitet för vissa vittnen m. fl,

SFS 1992:107

8 § I den utsträc kning det har avtalats i en överenskommelse som Sveri­

ge har ingått med främmande stat, får den som efter kallelse i enlighet med
överenskommelsen har rest in i Sverige från den fr ämmande staten för att
höras eller på annat sätt medverka vid utredning av brott eller i ett rättsligt
förfarande med anledning av brott inte lagforas eller, i vidare mån än som
följer av 6 §, berövas sin frihet eller på annat sätt underkastas inskränkning
i denna på grund av handling, underlåtenhet eller dom som härrör från
tiden före inresan i Sverige och som, när det gäller en tilltalad, inte är
avsedd med kallelsen.

Immuniteten upphör om den som rest hit stannar kvar i Sverige trots att

han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av
femton dagar från det att han har fått besked från myndigheten om att

hans närvaro inte längre krävs, eller om han, efter att ha lä mnat landet,

återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha

mindre omfattning än som nu angetts, gäller i stället den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

i afe På regeringens vägnar

GUNHELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.