SFS 1992:1366

921366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 28 december 1992

SFS 1992:1366 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelse

om internationellt samarbete på brottmålsområdet;

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 8 §§ lagen (1991:435) med

vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

skall ha följande lydelse.

1 § Har en svensk myndighet fått upplysningar eller bevismaterial från

en främmande stat för att användas vid utredning av brott eller i ett

rättsligt förfarande med anledning av brott och gäller på grund av överens­
kommelse med den främmande staten villkor som begränsar möjligheten

att utnyttja materialet, skall svenska myndigheter följa villkoren oavset t

vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om överenskommel­

se med en mellanfolklig organisation.

8

I den utsträckning det har avtalats i en överenskommelse som

Sverige har ingått med främmande stat, eller med en mellanfolklig organi­
sation, får den som efter kallelse i enlighet med överenskommelsen har rest

in i Sverige för att höras eller på annat sätt medverka vid utredning av
brott eller i ett rättsligt förfarande med anledning av brott inte lagforas '
eller, i vidare mån än som följer av 6 §, berövas sin frihet eller på annat sätt

underkastas inskränkning i denna på grund av handling, underlåtenhet

eller dom som härrör från tiden före inresan i Sverige och som, när det i
gäller en tilltalad, inte är avsedd med kallelsen.

Immuniteten upphör om den som rest hit stannar kvar i Sverige trots att

han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av
femton dagar från det att han har fått besked frå n myndigheten om att
hans närvaro inte längre krävs, eller om han, efter att ha lämnat landet,
återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha

mindre omfattning än som nu angetts, gäller i stället den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

3410

'Prop. 1991/92:170 (bil. 1), bet. 1992/93: EU 1, rskr. 1992/93:18.

^ Senaste lydelse 1992:107.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.