SFS 1986:658

860658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

' Lag

SFS 1986:658

om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

utkom från trycket

den 15 juli 1986

Utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1957:668) om utläm­

ning för brott skall ha följande lydelse.

5

För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken

som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i värnpliktsla­

gen (1941:967) får utlämning inte medges.

Vad nu sagts utgör ej hinder att, om gärningen innefattar jämväl brott för

vilket utlämning eljest må ske, utlämna personen för det brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Prop 1985/86:9, JuU 24. rskr. 213.

^ Senaste lydelse 1964:176.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.