SFS 1964:176

640176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I96i ⬢ Nr 176

45S

Nr 176

"'⬢it..-.,.

UV"'-

' "K

a g

äntog i lagen ien 6 december 1957 (ur 668) om mU,

"

for brotr;

gwm Stockholms slott den 20 mars 196d.

TT- rrKT AF ADOLF, med Guds u å d e, Sveriges, Götes odli

v

H . K o n u n - g ö r a v e t c r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^

iotl^'ftordrm alt 4, 5 och 11 §§ lagen den G december 1957 om utlämning

för broU skoi; erhålla ändrad lydelse på satt nedan angives.

4 §.

.

Ej må nå"on utlämnas, med mindre den gärning för vilken ntlamaing

be-äres motsvarar brott, för vilket enligt svensk lag är stadgat fängelst

i mer än ett år. Har personen i den främmande staten dömts for gärning,

cn, må han utlämnas allenast om p åföljden utgör minst frihetsstraff i fjrö

månader eller annat omhändertagande på anstalt under motsvarande tid.

För gärning, varom förmäles i sådan hestänimelse i 21 eller 22 k ap,

brottsbalken som avser brott av krigsman, må utlämning ej medgivas,

Vad nu

det brottet.

11 §.

Den som här i riket är åtalad för annat brott, för vilket är stadgat fäng­

else, eller som enligt dom mot honom skall undergå fängelse eller eljesl

omhändertagas på anstalt, må ej utlämnas så länge hindret består. Sam­

ma lag vare, om förundersökning inletts för brott som nyss nämnts.

Utan hinder

Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

_ Det alla som veder bör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttocej

VISSO hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigiU

bekräfta lalit.

Stockholms slott den 20 mar s 1904.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LW»

' ITop. 19G.L 10; L'U 3; Rskr 79.

IG3SS31

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.