SFS 1995:1229 Lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 1995:1229 Lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1995_1229 Lag om ändring i lagen (1991_435) med vissa bestäm-melser om internationellt samarbete på brottmåls-området

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1229

Utkom från trycket
den 8 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestäm-
melser om internationellt samarbete på brottmåls-
området;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1991:435) med

vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
skall införas två nya paragrafer, 9 och 10 §§, samt närmast före 9 § en
ny rubrik av följande lydelse.

Förhör i samband med förundersökning

9 § Om förundersökning eller liknande förfarande pågår i en främ-
mande stat, får på begäran av en utländsk undersökningsdomare eller
åklagare förhör hållas enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångbalken.
Sådant förhör får också hållas på begäran av någon annan, om Sverige
i en internationell överenskommelse har åtagit sig det i förhållande till
den främmande staten.

En framställning om förhör enligt första stycket får inte beviljas, om

den gärning som framställningen avser inte motsvarar brott enligt
svensk lag. Avser en framställning en gärning som har karaktär av
politiskt brott, tillämpas första stycket endast om framställningen har
gjorts av någon i en stat som har tillträtt den europeiska konventionen
den 27 januari 1977 om bekämpande av terrorism och gärningen utgör
brott som avses i den konventionen.

10 § En framställning om förhör enligt 9 § skall ges in till Utrikes-

departementet på diplomatisk väg, om inte Sverige med den främ-
mande staten har kommit överens om en annan ordning.

Framställningen skall innehålla uppgift om

- den eller de personer som skall höras,
- den brottsliga gärningen samt tid och plats för den,
- vad förhöret skall avse.

1

Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20.

2220

background image

Utrikesdepartementet skall överlämna ärendet till Riksåklagaren för

de åtgärder som påkallas av framställningen. �rendet skall därefter
redovisas till Utrikesdepartementet.

Anses omständigheterna vara sådana att framställningen inte bör

bifallas, prövar regeringen om framställningen skall avslås.

SFS 1995:1229

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

2221

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.