SFS 1997:897 Lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 1997:897 Lag om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
SFS 1997_897 Lag om ändring i lagen (1991_435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1626

SFS 1997:897
Utkom från trycket
den 2 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1991:435) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete på
brottmålsområdet;

utfärdad den 20 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:435) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet skall ha föl-

jande lydelse.

1 §2 Har en svensk myndighet fått upplysningar eller bevismaterial från en
främmande stat för att användas i underrättelseverksamhet om brott, vid ut-

redning av brott eller i ett rättsligt förfarande med anledning av brott och gäl-
ler på grund av överenskommelse med den främmande staten villkor som be-
gränsar möjligheten att utnyttja materialet, skall svenska myndigheter följa
villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

Bestämmelserna i första stycket gäller också ifråga om överenskommelse

med mellanfolklig organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2, rskr. 1997/98:22.

2

Senaste lydelse 1992:1366.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.