SFS 2009:487 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2009:487 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
090487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 25 § och 5 kap. 9 § lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

4 kap.

25 §

2

En ansökan om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning

av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Av ansökan ska
det framgå under vilken tid åtgärden önskas och sådana uppgifter som
behövs för att åtgärden ska kunna genomföras. �&klagaren ska genast pröva
om det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om rättens
tillstånd till åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt 27 kap.

24 § rättegångsbalken. Upptagningar och uppteckningar får bevaras efter det
att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och återredovisning skett enligt
2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångsbalken.

I fråga om underrättelse till en enskild enligt 27 kap. 31-33 §§ rättegångs-

balken ska bestämmelserna i 27 kap. 31 § andra stycket och 33 § andra och
tredje styckena samma balk inte tillämpas. Underrättelse ska lämnas så snart
det kan ske efter det att åtgärden enligt första stycket har avslutats. Under-
rättelsen ska, utöver vad som följer av 27 kap. 33 § första stycket rättegångs-
balken, skjutas upp om sekretess gäller enligt 18 kap. 17 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Om det på grund av sekretess inte har kunnat
lämnas någon underrättelse inom ett år från det att åtgärden avslutades, får
underrättelsen underlåtas. Underrättelse ska inte lämnas om utredningen
gäller brott som motsvarar brott som anges i 27 kap. 33 § tredje stycket
rättegångsbalken.

5 kap.

9 §

För utlämnande av uppgifter i ärenden om rättslig hjälp gäller de be-

gränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2007:982.

SFS 2009:487

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:487

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.