SFS 2002:331 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2002:331 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
020331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 8 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål

dels

att 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 35 §, och närmast

före 4 kap. 35 § en rubrik av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i 28

kap. rättegångsbalken,

6. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,
7. hemlig kameraövervakning,
8. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
9. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med annan åtgärd än sådan som anges

i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om utlämning och delgivning finns särskilda bestämmelser. Det

finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i brottmål åt vissa inter-
nationella organ.

2 kap.

1 §

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�7 och 9 skall läm-

nas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd under en
svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken eller annan
lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 lämnas enligt de sär-

skilda bestämmelserna i denna lag.

1

Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224.

SFS 2002:331

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:331

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas

med villkor i vissa fall.

2 §

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�4 och 8 får läm-

nas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott enligt
svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5�7 och 9 får
endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett brott enligt
svensk lag (

dubbel straffbarhet

),

om inte annat följer av 4 kap. 20 § beträf-

fande husrannsakan och beslag.

Rättsmedicinsk undersökning av avlidna personer

4 kap.

35 §

En ansökan om rättsmedicinsk undersökning i Sverige av en avliden

person handläggs enligt bestämmelserna i lagen (1995:832) om obduktion
m.m.

Domare vid den utländska domstolen och företrädare för parterna får när-

vara vid undersökningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.