SFS 2005:491 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2005:491 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
050491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:562) om inter-

nationell rättslig hjälp i brottmål

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 4 och 6�8 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 11, 13,

25 och 26 §§, 5 kap. 1, 2 och 10 §§ samt rubrikerna närmast före 4 kap. 25 §
och rubrikerna närmast före 4 kap. 26 § och 5 kap. 10 § skall ha följande ly-
delse,

dels att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 4 kap. 25 a�25 c §§

och 26 a�26 c §§, samt närmast före 4 kap. 25 a, 25 b, 26 a och 26 c §§ och
närmast efter 4 kap. 26 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Rättslig hjälp enligt denna lag omfattar följande åtgärder:

1. förhör i samband med förundersökning i brottmål,
2. bevisupptagning vid domstol,
3. telefonförhör,
4. förhör genom videokonferens,
5. kvarstad, beslag samt husrannsakan och andra åtgärder som avses i

28 kap. rättegångsbalken,

6. hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning,
7. tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervak-

ning,

8. tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig tele-

övervakning,

9. hemlig kameraövervakning,
10. överförande av frihetsberövade för förhör m.m., och
11. rättsmedicinsk undersökning av en avliden person.
Lagen hindrar inte att hjälp lämnas med annan åtgärd än sådan som anges

i första stycket om det kan ske utan tvångsmedel eller annan tvångsåtgärd.

I fråga om överlämnande, utlämning och delgivning finns särskilda be-

stämmelser. Det finns också särskilda bestämmelser om rättslig hjälp i brott-
mål åt vissa internationella organ.

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275.

2 Senaste lydelse 2003:1171.

SFS 2005:491

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:491

2 kap.

1 §

3 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�6, 9 och 11 skall

lämnas under de förutsättningar som gäller för en motsvarande åtgärd under
en svensk förundersökning eller rättegång enligt rättegångsbalken eller an-
nan lag eller författning och enligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7, 8 och 10 lämnas en-

ligt de särskilda bestämmelserna i denna lag.

I 5 kap. 2 § finns bestämmelser om att den rättsliga hjälpen får förenas

med villkor i vissa fall.

2 §

4 Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1�4, 7 och 10 får

lämnas även om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott en-
ligt svensk lag. Rättslig hjälp som avses i 1 kap. 2 § första stycket 5, 6, 8, 9
och 11 får endast lämnas om den gärning som ansökan avser motsvarar ett
brott enligt svensk lag (dubbel straffbarhet), om inte annat följer av
4 kap. 20 § beträffande husrannsakan och beslag.

4 § En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag bör innehålla

� uppgift om den utländska domstol eller myndighet som handlägger

ärendet,

� en beskrivning av det rättsliga förfarande som pågår,
� uppgift om den aktuella gärningen med tid och plats för denna, samt de

bestämmelser som är tillämpliga i den ansökande staten,

� uppgift om vilken åtgärd som begärs och, i förekommande fall, i vilken

egenskap en person skall höras,

� namn på och adress till de personer som är aktuella i ärendet.
I 4 kap. 8, 11, 14, 25, 25 b, 25 c, 26 a och 29 §§ finns särskilda bestäm-

melser om vad en ansökan ytterligare skall innehålla vid vissa slag av åtgär-
der.

Om ärendet är brådskande eller om verkställighet önskas inom viss tids-

frist skall detta samt skälen härför anges.

En ansökan om rättslig hjälp skall göras skriftligen genom post, bud eller

telefax. Den får även, efter överenskommelse i det enskilda fallet, översän-
das på annat sätt.

6 § En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag skall ges in till
Justitiedepartementet, som lämnar ansökan till �&klagarmyndigheten eller till
behörig domstol om inte ansökan skall prövas av regeringen. Justitiedeparte-
mentet kan efter samråd med �&klagarmyndigheten lämna ansökan direkt till
behörig åklagare.

En ansökan från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från Is-

land eller Norge får göras direkt hos behörig åklagare eller domstol. Det-
samma gäller om det i en internationell överenskommelse som är bindande
för Sverige har avtalats om att ansökan får skickas direkt.

3 Senaste lydelse 2002:331.

4 Senaste lydelse 2002:331.

background image

3

SFS 2005:491

7 § En ansökan som enligt denna lag handläggs av domstol skall handläg-
gas av den tingsrätt inom vars område den begärda åtgärden skall vidtas om
inte annat föreskrivs i denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka åklagare som är behöriga att handlägga ärenden enligt
denna lag.

Om det kommer fram att en åklagare eller en tingsrätt inte är behörig att

handlägga ansökan skall denna överlämnas till behörig åklagare eller tings-
rätt. Efter samråd får ansökan överlämnas också i annat fall om det är lämp-
ligt.

8 § Har det begärts av den utländska myndigheten, skall den åklagare eller
tingsrätt som handlägger ärendet bekräfta att ansökan tagits emot, om inte
den begärda åtgärden kan vidtas genast.

Kan en begärd åtgärd inte vidtas inom den tidsfrist som angivits i ansökan

och kan det antas att detta kommer att försvåra förfarandet i den ansökande
staten, skall den åklagare eller tingsrätt som handlägger ärendet utan dröjs-
mål underrätta den utländska myndigheten om när den begärda åtgärden kan
vidtas.

Om det under en åklagares handläggning av ett ärende om rättslig hjälp

kommer fram att det kan vara lämpligt att vidta även en annan åtgärd än den
som begärts, skall åklagaren omedelbart underrätta den ansökande staten om
detta.

3 kap.

1 § Bestämmelserna i 2 kap. 4 § första och tredje styckena skall tillämpas
vid ansökan om rättslig hjälp utomlands, om inte annat följer av en interna-
tionell överenskommelse som är bindande för Sverige eller av krav från den
mottagande staten.

I 4 kap. 9, 10, 13, 26 och 26 c §§ finns särskilda bestämmelser om vad en

ansökan ytterligare skall innehålla vid vissa slag av åtgärder.

4 kap.

8 § En utländsk myndighet får hålla telefonförhör med en person som be-
finner sig i Sverige och som samtycker till förhöret.

Om den utländska myndigheten behöver bistånd av en svensk åklagare el-

ler domstol vid förhöret kan myndigheten ansöka om rättslig hjälp med tele-
fonförhör. En sådan ansökan om rättslig hjälp i rättegång handläggs av
tingsrätt. En ansökan om rättslig hjälp med telefonförhör under förundersök-
ning handläggs av åklagare. Av ansökan skall det framgå att den som skall
höras samtycker till telefonförhör.

Tidpunkten för ett förhör som avses i andra stycket och övriga praktiska

frågor med anledning av förhöret skall beslutas efter samråd med myndighe-
ten i den ansökande staten. Den som skall höras skall underrättas om tid och
plats för förhöret. Identiteten och samtycket till telefonförhöret skall kontrol-
leras. Om den ansökande staten begär det eller om det finns särskilda skäl
skall 11 § andra stycket tillämpas. I så fall skall också 12 § tillämpas.

background image

4

SFS 2005:491

11 § En ansökan om rättslig hjälp med förhör genom videokonferens i rätt-
tegång med någon som befinner sig i Sverige skall handläggas av en tings-
rätt som har de tekniska hjälpmedel som krävs för ett sådant förhör. Förhör
med en tilltalad får ske endast om han eller hon samtycker till förhöret. Sam-
tycket skall framgå av ansökan.

Vid handläggningen i tingsrätten skall ärendet anses som en bevisupptag-

ning utom huvudförhandling. Den som är part skall underrättas om tid och
plats för bevisupptagningen men behöver kallas endast om han eller hon
skall höras eller annars fullgöra något vid bevisupptagningen. Om det be-
hövs får rätten besluta om biträde av tolk.

En ansökan om rättslig hjälp med förhör genom videokonferens under

förundersökning skall handläggas av åklagare.

13 § I ett mål eller ärende vid svensk domstol får domstolen, under förut-
sättning att videokonferens i rättegång är tillåten enligt svensk rätt, ansöka
om rättslig hjälp med förhör vid myndighet i en annan stat genom videokon-
ferens med en person som befinner sig i den staten om det har avtalats om
sådan rättslig hjälp i en internationell överenskommelse med den andra sta-
ten eller om den staten annars ger sådan hjälp. När det gäller förhör med en
tilltalad skall det av ansökan framgå att den som skall höras samtycker till
förhöret.

�&klagare får ansöka om rättslig hjälp vid utländsk myndighet med förhör

genom videokonferens under förundersökning med en person som befinner
sig i en annan stat om det har avtalats om sådan rättslig hjälp i en internatio-
nell överenskommelse med den andra staten eller om den staten annars ger
sådan hjälp.

Rättslig hjälp och tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning

Rättslig hjälp i Sverige med hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning

25 § En ansökan om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning
av någon som befinner sig i Sverige handläggs av åklagare. Av ansökan
skall det framgå under vilken tid åtgärden önskas och sådana uppgifter som
behövs för att åtgärden skall kunna genomföras. �&klagaren skall genast
pröva om det finns förutsättningar för åtgärden och i sådant fall ansöka om
rättens tillstånd till åtgärden.

Upptagningar och uppteckningar behöver inte granskas enligt

27 kap. 24 § rättegångsbalken. Upptagningar och uppteckningar får bevaras
efter det att ärendet om rättslig hjälp har avslutats och återredovisning skett
enligt 2 kap. 17 § endast om detta är tillåtet enligt 27 kap. 24 § rättegångs-
balken.

Omedelbar överföring av telemeddelanden eller uppgifter om
telemeddelanden från Sverige till den ansökande staten

25 a § Rättens beslut enligt 25 § att tillåta hemlig teleavlyssning eller
hemlig teleövervakning får verkställas genom omedelbar överföring av tele-

background image

5

SFS 2005:491

meddelanden eller uppgifter om telemeddelanden till den ansökande staten,
om det kan ske under betryggande former. Verkställighet genom omedelbar
överföring får endast ske i förhållande till en stat som är medlem i Europe-
iska unionen eller till Island eller Norge. �&klagaren prövar om förutsätt-
ningar för omedelbar överföring finns. Om omedelbar överföring av tele-
meddelanden sker, får upptagning eller uppteckning inte göras i Sverige.

Tekniskt bistånd i Sverige med hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning

25 b § Tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller hemlig tele-
övervakning i form av omedelbar överföring av telemeddelanden eller upp-
gifter om telemeddelanden får lämnas i Sverige enligt denna paragraf.

Tekniskt bistånd lämnas på ansökan av en annan stat som är medlem i

Europeiska unionen eller av Island eller Norge, om

1. teleavlyssningen eller teleövervakningen avser någon som befinner sig

i en av dessa stater,

2. ansökan innehåller en bekräftelse på att ett beslut om hemlig teleavlyss-

ning eller hemlig teleövervakning i en brottsutredning har meddelats i den
ansökande staten, och

3. omedelbar överföring av telemeddelanden eller uppgifter om telemed-

delanden kan ske under betryggande former till den ansökande staten.

Av ansökan skall det framgå under vilken tid åtgärden önskas. Ansökan

skall vidare innehålla sådana uppgifter som behövs för att åtgärden skall
kunna genomföras. Om den person som ansökan avser inte befinner sig i den
ansökande staten, skall det också framgå av ansökan att ett sådant tillstånd
som avses i 26 a § har lämnats av den stat där personen finns.

Ansökan skall prövas av åklagare. För beslutet om tekniskt bistånd tilläm-

pas bestämmelserna i 27 kap. 18 § första stycket, 19 § första stycket, 20 §
andra stycket, 21 § andra och tredje styckena samt 23 § rättegångsbalken.

Om omedelbar överföring av telemeddelanden sker, får upptagning eller

uppteckning inte göras i Sverige.

25 c § Om en stat har begärt tekniskt bistånd enligt 25 b § men omedelbar
överföring inte kan ske, skall åklagaren ge den ansökande staten tillfälle att
få ansökan behandlad som en ansökan enligt 25 §. Prövningen av rättslig
hjälp med hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning avser dock i
detta fall någon som befinner sig i en annan stat. Om den person som åtgär-
den avser inte befinner sig i den ansökande staten, skall det av ansökan
framgå att ett sådant tillstånd som avses i 26 a § har lämnats av den stat där
personen finns.

Rättslig hjälp och tekniskt bistånd i utlandet med hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning

26 § �&klagare får ansöka hos en utländsk myndighet om rättslig hjälp eller
tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning av
någon som befinner sig i en annan stat eller i Sverige.

Om den andra staten kräver att ansökan först skall prövas av domstol i

Sverige, får rätten på begäran av svensk åklagare pröva frågan om att tillåta

background image

6

SFS 2005:491

den hemliga teleavlyssningen eller hemliga teleövervakningen som ansökan
enligt första stycket avser.

Av ansökan enligt första stycket skall det framgå under vilken tid åtgär-

den önskas och sådana uppgifter som behövs för att åtgärden skall kunna ge-
nomföras. Om den andra staten kräver ett tillstånd enligt andra stycket, skall
ansökan innehålla en bekräftelse på att ett sådant tillstånd har meddelats. Be-
finner sig den person som åtgärden avser inte i den stat där rättslig hjälp eller
tekniskt bistånd söks, skall det av ansökan framgå att ett sådant tillstånd som
avses i 26 c § har lämnats av den stat där personen finns.

Tillstånd till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning

Tillstånd i Sverige till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning och hemlig
teleövervakning

26 a § En stat som är medlem i Europeiska unionen eller Island eller
Norge får ansöka om tillstånd till att, utan svenskt biträde, i en brottsutred-
ning genomföra hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning av nå-
gon som befinner sig i Sverige. Ansökan handläggs av åklagare. Av ansökan
skall det framgå under vilken tid åtgärden beräknas pågå. Ansökan skall
också innehålla en bekräftelse på att ett beslut om hemlig teleavlyssning el-
ler hemlig teleövervakning har meddelats i den ansökande staten.

�&klagaren skall genast pröva om det finns förutsättningar för hemlig tele-

avlyssning eller hemlig teleövervakning och, om så är fallet, ansöka om rätt-
tens tillstånd till åtgärden.

De förutsättningar som gäller enligt 27 kap. 18�22 §§ rättegångsbalken

skall tillämpas vid tillståndsprövningen. Rätten skall även tillämpa motsva-
rande förfarande som anges i 27 kap. 26 och 28�30 §§ samma balk. Tings-
rättens beslut får inte överklagas.

26 b § Ett beslut enligt 26 a § skall meddelas inom 96 timmar från det att
ansökan inkom eller, om det finns särskilda skäl, inom högst tolv dagar från
ansökan.

�&klagaren skall genast underrätta den ansökande staten när ett beslut en-

ligt 26 a § har meddelats. Om tillstånd vägras, skall underrättelsen ange att
teleavlyssningen eller teleövervakningen inte får ske eller omedelbart skall
upphöra. I sådant fall skall underrättelsen även ange att det material som ta-
gits upp eller hämtats in inte får användas eller att det endast får användas på
de villkor som åklagaren ställer.

Tillstånd från en annan stat till gränsöverskridande hemlig teleavlyssning
och hemlig teleövervakning

26 c § Har beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning i
en brottsutredning meddelats i Sverige och befinner sig den person som be-
slutet avser i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Is-
land eller Norge, får telemeddelanden eller uppgifter om telemeddelanden
som befordras till eller från personen avlyssnas eller övervakas i den andra
staten, utan hjälp från denna stat, om

background image

7

SFS 2005:491

1. åtgärden får ske enligt en internationell överenskommelse som är bin-

dande mellan Sverige och den andra staten, och

2. den andra staten lämnar tillstånd till åtgärden.
Ansökan om tillstånd görs av åklagare. Av ansökan skall det framgå un-

der vilken tid åtgärden beräknas pågå. Ansökan skall också innehålla en be-
kräftelse på att ett svenskt beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig tele-
övervakning har meddelats.

Om beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning har

meddelats i Sverige men avlyssningen eller övervakningen inte har påbörjats
när det blir känt att den person som åtgärden avser befinner sig i en sådan
främmande stat som anges i första stycket, skall tillstånd från den andra sta-
ten sökas innan avlyssningen eller övervakningen påbörjas. Har avlyss-
ningen eller övervakningen redan påbörjats i Sverige och vill åklagaren att
avlyssningen eller övervakningen skall fortsätta i den andra staten, skall han
eller hon omedelbart ansöka om tillstånd hos den andra staten. Avlyssningen
eller övervakningen får i ett sådant fall fortsätta där under den tid frågan om
tillstånd prövas.

Vad som sägs i tredje stycket andra och tredje meningarna tillämpas på

motsvarande sätt, om teleavlyssningen eller teleövervakningen genomförts
med stöd av tillstånd i en främmande stat och det kommer fram att den per-
son som åtgärden avser befinner sig i en annan stat än den som har meddelat
tillståndet.

5 kap.

1 § Om en svensk myndighet i ett ärende om rättslig hjälp har fått uppgif-
ter eller bevisning från en annan stat för att användas vid utredning av brott
eller i ett rättsligt förfarande med anledning av brott och gäller på grund av
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige villkor som
begränsar möjligheten att använda uppgifterna eller bevisningen, skall
svenska myndigheter följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i
lag eller annan författning.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas även beträffande villkor

som en annan stat ställer upp för att på eget initiativ, utan samband med ett
ärende, lämna rättslig hjälp i form av uppgifter eller bevisning för att använ-
das vid utredning av brott eller i rättsligt förfarande med anledning av brott.

2 § Rättslig hjälp som lämnas en annan stat enligt denna lag får i enskilda
fall förenas med villkor som är påkallade med hänsyn till enskilds rätt eller
som är nödvändiga från allmän synpunkt. Detsamma gäller när rättslig hjälp,
utan samband med ett ärende, lämnas en annan stat i form av uppgifter och
bevisning för att användas vid utredning av brott eller i ett rättsligt förfa-
rande med anledning av brott.

Villkor som avses i första stycket får inte ställas upp om de strider mot en

internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

background image

8

SFS 2005:491

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud m.m.

10 §

5 Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 1 kap. 8 a § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse, 2 kap. 9 § lagen (1992:543) om börs-
och clearingverksamhet, 7 kap. 13 a § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, 8 kap. 2 a §
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, 4 kap. 5 § la-
gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, 2 kap. 20 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder och 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:327.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.