SFS 2006:904 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2006:904 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
060904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 20 § lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande ly-
delse.

2 kap.

6 §

2 En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag skall ges in till

Justitiedepartementet, som lämnar ansökan till �&klagarmyndigheten eller till
behörig domstol om inte ansökan skall prövas av regeringen. Justitiedeparte-
mentet kan efter samråd med �&klagarmyndigheten lämna ansökan direkt till
behörig åklagare.

En ansökan från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från

Island, Norge eller Schweiz får göras direkt hos behörig åklagare eller dom-
stol. Detsamma gäller om det i en internationell överenskommelse som är
bindande för Sverige har avtalats om att ansökan får skickas direkt.

4 kap.

20 § �ven om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott en-
ligt svensk lag, får husrannsakan enligt 16 § göras och egendomen tas i be-
slag och överlämnas till den ansökande staten om ansökan har gjorts av en
stat som är medlem i Europeiska unionen eller av Island, Norge eller
Schweiz och det för gärningen kan dömas till fängelse i den ansökande sta-
ten.

1 Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300.

2 Senaste lydelse 2005:491.

SFS 2006:904

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

2

SFS 2006:904

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

I ett sådant ärende om rättslig hjälp som avses i 1 kap. 5 § första stycket 1

får husrannsakan göras samt egendom tas i beslag och överlämnas till den
ansökande staten om den gärning ansökan avser motsvarar ett brott för vilket
enligt svensk lag eller enligt den ansökande statens lag är föreskrivet fäng-
else i sex månader eller mer. Vad som sagts nu gäller inte om första stycket
är tillämpligt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.