SFS 2006:1383 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2006:1383 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
061383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål skall ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 26 j § lagen (1972:262)

om understödsföreningar, 7

a kap. 10

a

§ försäkringsrörelselagen

(1982:713), 1 kap. 8

a

§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

2 kap. 9 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet, 8 kap. 2 a §
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, 4 kap. 5 §
lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, 2 kap. 20 § lagen
(2004:46) om investeringsfonder, 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat och 10 kap. 18 § lagen (2006:1371) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1

Prop 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Senaste lydelse 2006:540.

SFS 2006:1383

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.