SFS 2011:766 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2011:766 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
110766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 §

2

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 9 kap. 12 § försäkrings-

rörelselagen (2010:2043), 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument, 2 kap. 20 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 10 kap.
18 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, 1 kap.
12 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3 kap. 14 § lagen
(2010:751) om betaltjänster och 3 kap. 14 § lagen (2011:755) om elektro-
niska pengar.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om medde-

landeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant för-
bud.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2066.

SFS 2011:766

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.