SFS 2011:1208 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål / SFS 2011:1208 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
111208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 20 § lagen

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

En ansökan om rättslig hjälp i Sverige enligt denna lag ska ges in till

Justitiedepartementet, som lämnar ansökan till �&klagarmyndigheten eller till
behörig domstol om inte ansökan ska prövas av regeringen. Justitiedeparte-
mentet kan efter samråd med �&klagarmyndigheten lämna ansökan direkt till
behörig åklagare.

En ansökan från en stat som är medlem i Europeiska unionen eller från

Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein får göras direkt hos behörig åkla-
gare eller domstol. Detsamma gäller om det i en internationell överens-
kommelse som är bindande för Sverige har avtalats om att ansökan får
skickas direkt.

4 kap.

20 §

3

�ven om den gärning som ansökan avser inte motsvarar ett brott

enligt svensk lag, får husrannsakan enligt 16 § göras och egendomen tas i
beslag och överlämnas till den ansökande staten om ansökan har gjorts av en
stat som är medlem i Europeiska unionen eller av Island, Norge, Schweiz
eller Liechtenstein och det för gärningen kan dömas till fängelse i den ansö-
kande staten.

I ett sådant ärende om rättslig hjälp som avses i 1 kap. 5 § första stycket 1

får husrannsakan göras samt egendom tas i beslag och överlämnas till den
ansökande staten om den gärning ansökan avser motsvarar ett brott för vilket
enligt svensk lag eller enligt den ansökande statens lag är föreskrivet fängel-
se i sex månader eller mer. Vad som sagts nu gäller inte om första stycket är
tillämpligt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43.

2 Senaste lydelse 2006:904.

3 Senaste lydelse 2006:904.

SFS 2011:1208

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

2

SFS 2011:1208

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.