SFS 1985:400

850400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

J

Lag

SFS 1985:400

om behörighet för justitiekaoslern att överklaga vissa

utkom från trycket

beslut enligt rättegångsbalken;

den 12 juni i 985

utfärdad den 6 juni 198 5.

fe

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Har allmän domstol avvisat en försvarare eller ogillat en framställning

om att avvisa en försvarare, får justitiekanslern, vid sidan av den rätt till
överklagande som tillkommer annan, överklaga beslutet. Detsamma gäller

[

beslut varigenom domstolen har återkallat ett förordnande av offentlig

1

försvarare eller ogillat en framställning om att ett sådant förordnande skall
återkallas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1984/85: 178, JuU 39, rskr 360.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.