SFS 1996:1621 Lag om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut / SFS 1996:1621 Lag om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
SFS 1996_1621 Lag om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1621
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa
beslut om ersättning m.m.;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Domstolsverket har rätt att, på samma sätt som en part, överklaga ett

beslut av domstol om ersättning av allmänna medel till målsägande,
enskild part, försvarare, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part.
Detsamma gäller beslut om förordnande eller byte av offentlig försvarare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

3004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.