SFS 1999:64 Lag om ändring i lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut / SFS 1999:64 Lag om ändring i lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m.
990064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1621) om rätt för
Domstolsverket att överklaga vissa beslut om
ersättning m.m.;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1996:1621) om rätt för

Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. skall ha föl-
jande lydelse.

Domstolsverket har rätt att, på samma sätt som en part, överklaga ett be-

slut av domstol om ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken
eller om ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försva-
rare, målsägandebiträde, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part. Det-
samma gäller beslut om förordnande eller byte av offentlig försvarare eller
målsägandebiträde samt beslut om återbetalningsskyldighet för försvarar-
kostnader enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken eller kostnader för målsägan-
debiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får

Domstolsverket ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från da-
gen för beslutet. Domstolsverket får överklaga ett beslut även till förmån för
en enskild part.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
2. De nya bestämmelserna skall inte tillämpas på beslut som meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:10, bet. 1998/99:JuU6, rskr. 1998/99:132.

SFS 1999:64

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.