SFS 2005:73 Lag om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut / SFS 2005:73 Lag om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
050073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa
beslut;

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,
2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare,

målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller an-
nan som inte är part,

3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller

särskild företrädare för barn, och

4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 och

11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § la-
gen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överkla-

gande av beslut om ersättning av allmänna medel enligt lagen (1989:479)
om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

2 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol om att

1. avvisa en försvarare eller ogilla en framställning om att avvisa en för-

svarare, och

2. återkalla ett förordnande av offentlig försvarare eller ogilla en fram-

ställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.

3 § Justitiekanslern får överklaga beslut enligt 1 och 2 §§ särskilt. Vid ett
sådant överklagande tillämpas de regler som gäller för ett särskilt överkla-
gande från part, dock med följande avvikelser.

Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får

Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från da-
gen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för
en enskild part.

4 § I fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av ett be-
slut av domstol tillämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken.

1 Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159.

SFS 2005:73

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

2

SFS 2005:73

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (1985:400) om be-

hörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbal-
ken samt lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa
beslut om ersättning m.m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller de

gamla lagarna.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Thomas Bodström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.