SFS 2010:1506 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / SFS 2010:1506 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
101506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av
vissa regeringsbeslut;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3�7 §§ lagen (2006:304) om rätts-

prövning av vissa regeringsbeslut ska ha följande lydelse.

3 §

Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning.

4 §

2

En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till

Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Högsta för-

valtningsdomstolen senast tre veckor från dagen för beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet

strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta.

5 §

Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rätts-

prövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills
vidare inte ska gälla.

6 §

I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltningsdomstolen

hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart
obehövligt.

7 §

Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider

mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart
framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller dock inte
om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta förvalt-
ningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse 2009:1539.

SFS 2010:1506

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.