SFS 2008:1038 Lag om europeiskt småmålsförfarande

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande / SFS 2008:1038 Lag om europeiskt småmålsförfarande
081038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europeiskt småmålsförfarande;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om in-
rättande av ett europeiskt småmålsförfarande

2

.

Ansökan

2 §

En ansökan som inleder ett europeiskt småmålsförfarande ges in till

tingsrätt.

Handläggning

3 §

Om inte annat följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 861/2007

om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande eller av denna lag, ska de
bestämmelser som gäller för sådana tvistemål som avses i 1 kap. 3 d § första
stycket rättegångsbalken tillämpas i ett europeiskt småmålsförfarande.

4 §

Vid tillämpningen av rättegångsbalken eller denna lag ska en dom som

har meddelats med stöd av artikel 7.3 i förordning (EG) nr 861/2007 om in-
rättande av ett europeiskt småmålsförfarande anses vara en tredskodom.

En tredskodom ska delges parterna.

�&tervinning och överklagande

5 §

En ansökan om återvinning av en tredskodom ska ha kommit in till

tingsrätten inom en månad från den dag då parten delgavs tredskodomen.

6 §

Ett överklagande av en tingsrätts dom eller ett beslut som är intaget i

en sådan dom ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag
då parten delgavs domen.

1

Prop. 2007/08:165, bet. 2008/09:CU6, rskr. 2008/09:35.

2

EUT L 199, 31.07.2007, s. 1 (Celex 32007R0861).

SFS 2008:1038

Utkom från trycket
den 5 december 2008

4

SFS 2008:1002�1074

background image

2

SFS 2008:1038

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Har ena parten överklagat tingsrättens dom får motparten, utöver vad som

följer av första stycket, överklaga domen inom en vecka från den dag då
överklagandetiden för den förstnämnda parten gick ut.

Ett överklagande som avses i andra stycket förfaller, om det första över-

klagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.

Verkställighet

7 §

Vid verkställighet av en dom som har meddelats i en annan medlems-

stat ska utsökningsbalkens bestämmelser om verkställighet av en dom som
har vunnit laga kraft tillämpas, om inte annat följer av artikel 15, 21, 22 eller
23 i förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmåls-
förfarande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.