SFS 2012:323 Lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen / SFS 2012:323 Lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
120323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande
bestämmelser till Bryssel II-förordningen;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs i fråga om lagen (2008:450) med kom-

pletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

6 §

En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt

artikel 56 prövas av en nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten i
den kommun där barnet avses bli placerat. �ven samråd enligt den artikeln
sker med den nämnden.

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att

godkänna en placering.

8 §

I brådskande fall, när barnet eller egendom som tillhör barnet finns här

i landet, får en domstol besluta om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad,
boende, umgänge eller förmynderskap (artikel 20).

Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstols-

ärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge åtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det är

uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör vård-
nad, boende eller umgänge får domstolen inhämta upplysningar från social-
nämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om
det är lämpligt, höra föräldrarna och barnet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

SFS 2012:323

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.