SFS 2021:75 Lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare / SFS 2021:75 Lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
SFS2021-75.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av

ordinarie domare

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (2010:1390) om
utnämning av ordinarie domare ska ha följande lydelse.

3 § Nämnden ska lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av
ordinarie domare. Nämnden ska även bedriva ett aktivt och långsiktigt
arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om andra uppgifter för nämnden.

8 § I ärenden som gäller utnämning av en chef för en domstol får en
företrädare för Domstolsverket närvara och yttra sig vid nämndens
sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168.

SFS

2021:75

Publicerad
den

6 februari 2021

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.