SFS 2010:1887 Lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare / SFS 2010:1887 Lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare
101887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av
ordinarie domare;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2010:1390) om utnäm-

ning av ordinarie domare ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag avser utnämning av ordinarie domare. Dessa är

1. justitieråd tillika ordförande, justitieråd tillika avdelningsordförande

och övriga justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen,

2. president, lagman samt råd tillika vice ordförande på avdelning och öv-

riga råd i hovrätt och kammarrätt,

3. lagman, chefsrådman och rådman i tingsrätt och förvaltningsrätt,
4. tekniska råd,
5. ordförande i Marknadsdomstolen,
6. ordförande tillika chef och övriga ordförande i Arbetsdomstolen,
7. patenträttsråd tillika ordförande, patenträttsråd tillika avdelnings-

ordförande, patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga patenträttsråd i
Patentbesvärsrätten,

8. ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32.

SFS 2010:1887

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.