SFS 2014:648 Lag om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

140648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation
av delgivningsföretag;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 och 13 §§ lagen (2010:1933) om

auktorisation av delgivningsföretag ordet ”Rikspolisstyrelsen” ska bytas ut
mot ”Polismyndigheten”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:648

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.